علیرضا دعاخوان

تغییر maintenance page دروپال

تغییر maintenance page دروپال

جهت تغییر ظاهر سایت در حالت maintenance میتوانید از آدرس ذیل کمک بگیرید:
https://www.drupal.org/node/195435

دسته: 
تگ: 

افزودن دیدگاه جدید