علیرضا دعاخوان

دیوانه‌ی مهدی

‎عاقل آنست که دیوانه‌ی مهدی باشد
این سعادت به یقین شامل هر جاهل نیست

عبد خدا

گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم
‎در هوس بال و پرش بی‌پر و پرکنده شدم
(مولوی)

در بینش توحیدی و در نگاه موحّدانه حضرت امیر علیه السلام ، آزادی حقیقی این است که انسان عبد خدا باشد؛ زیرا درسایه این بندگی است که از هر قید و بند ذلّت بار آزاد می شود.

دلها به یاد خدا آرام میگیرد

‎هر که بر ما می رسد گوید که یارت یار نیست

‎ناز عشقش را مکش زیرا که یارت یار نیست

‎از سر بالین من برخیز ای نادان طبیب

‎دردمند عشقم و درمان به جز دیدار نیست

‎ناخدا در کشتی ما گر نمی باشی مباش

‎تا خدا در کار باشد ناخدا را کار نیست

‎مطربا تا کی مخالف میزنی این چنگ را

‎یا که من مست شرابم یا که تارت تار نیست